POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie w ramach strony internetowej www.zubb.pl, (dalej zwaną „Witryną” lub „Stroną”) przez Zakład Uboju Bydła Biskupiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w  Biskupcu-Koloni Trzeciej, przy ulicy Olsztyńskiej 3, 11-300 Biskupiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797492, posiadająca NIP: 7393930365, REGON: 384007102 z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Właściciel Witryny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

1. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach strony www.zubb.pl jest Zakład Uboju Bydła Biskupiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupcu-Koloni Drugiej, przy ulicy Olsztyńskiej 3, 11-300 Biskupiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797492, posiadająca NIP: 7393930365, REGON: 384007102 (dalej jako „My”).

Kontakt:
Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie na wskazany wyżej adres lub mailowo: kontakt@zubb.pl.

2. JAKIE DANE GROMADZIMY?

Dane zbierane za pośrednictwem Witryny obejmują w szczególności:

 • dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie,
 • identyfikator urządzenia,
 • typ przeglądarki, domenę oraz język komunikacji, system operacyjny oraz przypisane mu ustawienia,
 • kraj,
 • strefa czasowa,
 • odwiedzone witryny internetowe,
 • pliki cookie,
 • adresy IP.

2.1 LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem i co do zasady okres ich przechowywania wynosi 30 dni.

2.2 PLIKI COOKIE

Podczas korzystania z Witryny, Strona zbiera dane zawarte w plikach cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Witryny. Pliki cookie stosowane są między innymi po to, aby stworzyć możliwość odwiedzenia naszej Strony, w celu jej prawidłowego wyświetlania się oraz umożliwienia korzystania z wszystkich jej funkcji.

Nasza Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Prosimy pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać pliki cookie. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za pliki cookie, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik, prosimy pamiętaj, iż każda z nich ma własną politykę stosowania plików cookie. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami prywatności.

2.2.1 RODZAJE PLIKÓW COOKIE

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

 1. „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej Strony, np. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszej Strony. Pliki tej kategorii zapewniają podstawową funkcjonalność naszej Strony.
 2. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień, np. w zakresie wybranego języka itp.

W ramach Strony korzystamy z następujących plików cookie:

NAZWA PLIKU

DOSTAWCA

TYP

FUNKCJA

TRWAŁOŚĆ PLIKU

locale

zubb.pl

Funkcjonalny

HTML

Plik rejestruje preferowany język i kraj użytkownika

Stały

2.2.2 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE W PRZEGLĄDARCE

Instalowanie przez naszą Witrynę plików cookie odbywa na podstawie Twojej zgody wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu telekomunikacyjnym i/lub stosowanych w Witrynie narzędzi umożliwiających zarządzanie preferencjami dotyczącymi instalowania plików cookie.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dając Tobie możliwość zarządzania i / lub usuwania plików cookie zgodnie z własnymi preferencjami. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

W celu usunięcia lub zablokowania plików cookie zapisanych na Twoim komputerze, zastosuj się do instrukcji, które producent Twojej przeglądarki udostępnia na stronie pomocy dotyczącej zarządzania plikami cookie w jego produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej:

W przypadku innych przeglądarek, w celu uzyskania stosownych instrukcji dotyczących zarządzania plikami cookie - prosimy o sprawdzenie w tym zakresie dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki.

3. CELE W JAKICH GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

W ramach prowadzenia Witryny przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 1. dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z administrowaniem Witryną, w tym zapewnienia wszystkich funkcjonalności Strony - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 2. zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Strony, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 3. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 4. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 5. przechowywania danych dla celów archiwalnych - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO].

4. ŚRODKI TECHNICZNE 

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny. W szczególności komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. W przypadku korzystania z usług podwykonawców – starannie weryfikujemy ich wiarygodność i stosowane przez nich zabezpieczania w celu ochrony danych użytkowników naszej Witryny.

5. ODBIORCY TWOICH DANYCH

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne oraz przestrzeń serwerową, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze,
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

6. ODBIORCY TWOICH DANYCH

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

Dane, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Dane pochodzące z logów serwera Strony przechowywane są co do zasady przez okres 30 dni i po tym czasie zostają usuwane.

7. TWOJE PRAWA 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 2. w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 3. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w danym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie wiadomości email na adres: kontakt@zubb.pl.

8. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych. Rozwój technologii oraz Witryny powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom.

9. PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane mailowo pod adres: kontakt@zubb.pl.