POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) jest dokumentem, w którym informujemy, w jakim zakresie i w jakim celu Zakład Uboju Bydła Biskupiec sp. Z o.o. jako administrator Twoich danych osobowych zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe. Ponadto Polityka zawiera informacje o plikach cookies stosowanych w Serwisie.

Polityka ma charakter informacyjny, dlatego nie stanowi źródła praw i obowiązków Administratora ani Użytkowników.

W przypadku pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się z nami przy pomocy poczty elektronicznej: a.swierad@zubb.pl

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszej Polityce terminy i wyrażenia oznaczają:

 1. Administrator - ZAKŁAD UBOJU BYDŁA BISKUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przy ul. Olsztyńskiej 3, 11-300 Biskupiec, nr KRS: 0000797492, NIP: 7393930365, REGON: 384007102 kapitał zakładowy w wysokości 20 000,00 zł, której księgi rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Serwis – niniejsza strona internetowa;
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu; 

§ 2. Postanowienia ogólne

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 3. Zakres, cel i sposób przetwarzania oraz gromadzenia danych

 1. Kiedy kontaktujesz się z nami, możemy zbierać dane podane przez Ciebie dobrowolnie, w szczególności twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 2. Możemy gromadzić informacje o twoim urządzeniu, w tym adres IP, lokalizację geograficznej, typ i wersję przeglądarki oraz system operacyjny, a także informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z Serwisu, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w Serwisie.
 3. Przetwarzając informacje o Tobie, robimy to w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, z których korzystasz (np. w celu wykonania umowy między nami), wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. podatki, rachunkowość) lub wypełnienia tzw. uzasadnionego Administratora. Możemy również przetwarzać dane w celu zawarcia umowy zgodnie z wolą Użytkownika, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, statystyki, doręczenia zamówionej oferty handlowej, wykonania i przechowywania kopii bezpieczeństwa oraz zapewnienia: zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane następującym rodzajom odbiorców:
  1. pracownikom, współpracownikom, pełnomocnikom i podwykonawcom Administratora;
  2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, doradcom podatkowym, dostawcom usług hostingowych, informatycznych czy programistycznych (w szczególności na potrzeby obsługi Serwisu, poczty elektronicznej i przechowywania danych w chmurze);
  3. upoważnionym organom państwowym;
  4. Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.     
 1. Będziemy przetwarzać twoje dane w czasie niezbędnym dla celów przetwarzania albo do momentu skorzystania przez ciebie z praw uniemożliwiających Administratorowi dalsze przetwarzanie. Czas ten nie będzie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa.
 2. Z zastrzeżeniem następnego ustępu, Administrator gromadzi dane Użytkownika, które ten podał kontaktując się z nami lub poprzez pliki cookies.
 3. Jeżeli jesteś naszym pracownikiem, Twoje dane zbierane na podstawie zawartej przez nas umowy oraz Twoje służbowe dane kontaktowe mogą być publikowane w Serwisie w celu umożliwienia kontaktu ze strony użytkowników. Możemy również wymagać podania innych danych (np. Adresu e-mail) w celu umożliwienia dokonywania zmian w Serwisie.

 

§ 4. Polityka Cookies

 1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane na stronie odwiedzającego serwis. Szczegóły dotyczące plików cookies i ich historii dostępne są tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Cookie.
 2. Podczas wizyty w Serwisie Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk korzystania z Serwisu;
  3. ewentualnie do zapamiętania danych pracowników Administratora upoważnionych do edycji Serwisu
 1. Większość popularnych przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies w związku z czym brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików Cookies. Pod poniższymi linkami znajdują się informacje dotyczące ustawień Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
  • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
  • Microsoft Edge: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 1. Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenia plików Cookies może powodować trudności lub brak możliwości korzystania z Serwisu.
 2. Serwis używa wtyczek Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), mogących używać plików Cookies: Google Analytics oraz Google reCAPTCHA.

§ 5. Prawa użytkownika

Prawo dostępu do danych
Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

 

Prawo do sprostowania i uzupełnienia
Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

 

Prawo do przenoszenia danych
Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Polityka dotyczy tylko niniejszego Serwisu. Administrator informuje, że w Serwisie mogą znaleźć się odnośniki do innych stron czy też odtwarzacze multimedialne (takie jak YouTube i Soundcloud), które nie są prowadzone przez Administratora. Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności i polityką cookies po przejściu na strony innych podmiotów.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. Administrator może okresowo aktualizować niniejszą Politykę.
 5. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 6. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajduje się tu: https://uodo.gov.pl/pl/83/155